Podmínky byly naposledy aktualizovány dne 15. ledna 2022

1. Úvod

Tyto podmínky se vztahují na tuto webovou stránku a na transakce související s našimi produkty a službami. Můžete být vázáni dalšími smlouvami souvisejícími s vaším vztahem s námi nebo jakýmikoli produkty či službami, které od nás obdržíte. Pokud jsou některá ustanovení dodatečných smluv v rozporu s jakýmikoli ustanoveními těchto podmínek, budou mít přednost a přednost ustanovení těchto dodatečných smluv.

2. Vazba

Registrací, přístupem nebo jiným používáním této webové stránky souhlasíte s tím, že budete vázáni těmito Podmínkami a podmínkami uvedenými níže. Pouhé používání těchto webových stránek předpokládá znalost a přijetí těchto Podmínek. V některých konkrétních případech vás také můžeme požádat o výslovný souhlas.

3. Elektronická komunikace

Používáním těchto webových stránek nebo komunikací s námi elektronickými prostředky souhlasíte a berete na vědomí, že s vámi můžeme komunikovat elektronicky na našich webových stránkách nebo zasláním e-mailu na váš e-mail, a souhlasíte s tím, že všechny dohody, oznámení, zveřejnění a jiná sdělení, která poskytnout vám elektronicky splnit jakýkoli zákonný požadavek, mimo jiné včetně požadavku, aby taková komunikace byla písemná.

4. Duševní vlastnictví

My nebo naši poskytovatelé licencí vlastníme a kontrolujeme veškerá autorská práva a další práva duševního vlastnictví na webové stránce a data, informace a další zdroje zobrazené nebo dostupné na webových stránkách.

4.1 Všechna práva jsou vyhrazena

Pokud konkrétní obsah neurčuje jinak, není vám udělena licence ani žádné jiné právo podle autorských práv, ochranných známek, patentů ani jiných práv duševního vlastnictví. To znamená, že nebudete používat, kopírovat, reprodukovat, provádět, zobrazovat, distribuovat, vkládat do jakéhokoli elektronického média, měnit, zpětně analyzovat, dekompilovat, přenášet, stahovat, přenášet, zpeněžit, prodávat, nabízet nebo komercializovat žádné zdroje na této webové stránce. v jakékoli formě, bez našeho předchozího písemného povolení, s výjimkou a pouze tehdy, pokud je stanoveno jinak v předpisech kogentního práva (jako je právo citovat).

5. Zpravodaj

Bez ohledu na výše uvedené můžete náš newsletter přeposílat v elektronické podobě ostatním, kteří by mohli mít zájem navštívit naše webové stránky.

6. Třetí strany

Naše webové stránky mohou obsahovat hypertextové odkazy nebo jiné odkazy na webové stránky jiných stran. Nemonitorujeme ani nekontrolujeme obsah webů jiných stran, na které jsou z tohoto webu odkazy. Produkty nebo služby nabízené jinými webovými stránkami podléhají platným Podmínkám a ustanovením těchto třetích stran. Názory vyjádřené nebo materiál objevující se na těchto webových stránkách nemusíme nutně sdílet nebo podporovat. Neneseme odpovědnost za žádné postupy ochrany osobních údajů nebo obsah těchto stránek. Nesete veškerá rizika spojená s používáním těchto webových stránek a veškerých souvisejících služeb třetích stran. Nepřijmeme žádnou odpovědnost za jakoukoli ztrátu nebo poškození jakýmkoli způsobem, ať už je způsobeno, v důsledku vašeho zpřístupnění osobních údajů třetím stranám.

7. Zodpovědné používání

Návštěvou našich webových stránek souhlasíte s tím, že je budete používat pouze pro zamýšlené účely a v souladu s těmito podmínkami, případnými dalšími smlouvami s námi a platnými zákony, předpisy a obecně uznávanými online postupy a průmyslovými směrnicemi. Nesmíte používat naše webové stránky nebo služby k používání, publikování nebo distribuci jakéhokoli materiálu, který obsahuje (nebo je s ním spojen) škodlivý počítačový software; používat údaje shromážděné z našich webových stránek pro jakoukoli činnost přímého marketingu nebo provádět jakékoli systematické nebo automatizované činnosti shromažďování údajů na našich webových stránkách nebo v souvislosti s nimi. Zapojení se do jakékoli činnosti, která způsobuje nebo může způsobit poškození webové stránky nebo která narušuje výkon , dostupnost nebo přístupnost webových stránek je přísně zakázána.

8. Předložení nápadu

Neodesílejte žádné nápady, vynálezy, autorská díla nebo jiné informace, které lze považovat za vaše vlastní duševní vlastnictví a které byste nám chtěli prezentovat, pokud jsme předtím nepodepsali smlouvu týkající se duševního vlastnictví nebo smlouvu o mlčenlivosti. Pokud nám jej prozradíte bez takové písemné dohody, udělujete nám celosvětovou, neodvolatelnou, nevýhradní, bezplatnou licenci k používání, reprodukování, ukládání, přizpůsobování, publikování, překladu a distribuci vašeho obsahu v jakýchkoli existujících nebo budoucích médiích. 

9. Ukončení užívání

Podle vlastního uvážení můžeme kdykoli upravit nebo dočasně nebo trvale přerušit přístup k webové stránce nebo jakékoli službě na nich. Souhlasíte s tím, že neponeseme odpovědnost vůči vám ani žádné třetí straně za jakoukoli takovou úpravu, pozastavení nebo přerušení vašeho přístupu nebo používání webové stránky nebo jakéhokoli obsahu, který jste na webové stránce mohli sdílet. Nebudete mít nárok na žádnou kompenzaci ani jinou platbu, a to ani v případě, že určité funkce, nastavení a/nebo jakýkoli obsah, kterým jste přispěli nebo na který jste se spoléhali, budou trvale ztraceny. Nesmíte obcházet nebo obcházet, nebo se pokoušet obejít či obejít žádná opatření omezující přístup na naše webové stránky.

10. Záruky a odpovědnost

Nic v této části neomezuje ani nevylučuje jakoukoli záruku vyplývající ze zákona, jejíž omezení nebo vyloučení by bylo nezákonné. Tato webová stránka a veškerý obsah na této webové stránce jsou poskytovány „tak, jak jsou“ a „jak jsou dostupné“ a mohou obsahovat nepřesnosti nebo typografické chyby. Výslovně odmítáme veškeré záruky jakéhokoli druhu, ať už výslovné nebo předpokládané, pokud jde o dostupnost, přesnost nebo úplnost Obsahu. Nedáváme žádnou záruku, že:

  • tento web nebo náš obsah splní vaše požadavky;
  • tato webová stránka bude dostupná nepřetržitě, včas, bezpečně nebo bez chyb.

Nic na této webové stránce nepředstavuje ani nemá představovat právní, finanční nebo lékařskou radu jakéhokoli druhu. Pokud potřebujete radu, měli byste se obrátit na příslušného odborníka. Následující ustanovení této části se použijí v maximálním rozsahu povoleném platnými zákony a neomezí ani nevyloučí naši odpovědnost v souvislosti s jakoukoli záležitostí, jejíž provedení by pro nás bylo nezákonné nebo nezákonné. omezit nebo vyloučit naši odpovědnost.

V žádném případě nebudeme odpovědní za žádné přímé nebo nepřímé škody (včetně jakýchkoli škod za ušlý zisk nebo výnosy, ztrátu nebo poškození dat, softwaru nebo databáze nebo ztrátu nebo poškození majetku nebo dat), které vám nebo jakékoli třetí osobě vzniknou. strana, vyplývající z vašeho přístupu na naši webovou stránku nebo z jejího používání. Pokud není v jakékoli dodatečné smlouvě výslovně uvedeno jinak, naše maximální odpovědnost vůči vám za veškeré škody vzniklé nebo související s webovými stránkami nebo jakýmikoli produkty a službami nabízenými nebo prodávanými prostřednictvím webových stránek, bez ohledu na formu právního jednání, které ukládá odpovědnost (ať už ve smlouvě, spravedlnosti, nedbalosti, zamýšleném jednání, deliktu nebo jinak), bude omezena na celkovou cenu, kterou jste nám zaplatili za nákup takových produktů nebo služeb nebo za použití webová stránka. Takový limit se bude vztahovat souhrnně na všechny vaše nároky, akce a příčiny jednání všeho druhu a povahy.

11. Soukromí

Pro přístup k našim webovým stránkám a/nebo službám můžete být požádáni o poskytnutí určitých informací o sobě v rámci registračního procesu. Souhlasíte s tím, že jakékoli informace, které poskytnete, budou vždy přesné, správné a aktuální. Vyvinuli jsme zásady pro řešení jakýchkoliv obav o soukromí, které můžete mít. Další informace naleznete v našem Prohlášení o ochraně osobních údajů a v našich Zásadách používání souborů cookie.

12. Exportní omezení / Dodržování právních předpisů

Přístup na web z území nebo zemí, kde je obsah nebo nákup produktů nebo služeb prodávaných na webu nezákonný, je zakázán. Tyto webové stránky nesmíte používat v rozporu s exportními zákony a předpisy České republiky.

13. Postoupení

Bez našeho předchozího písemného souhlasu nesmíte postoupit, převést nebo zadat subdodavateli žádná ze svých práv a/nebo povinností vyplývajících z těchto Podmínek, zcela ani zčásti, žádné třetí straně. Jakékoli údajné přidělení v rozporu s tímto oddílem bude neplatné.

14. Porušení těchto podmínek

Aniž by byla dotčena naše další práva podle těchto Podmínek, pokud tyto Podmínky jakýmkoliv způsobem porušíte, můžeme podniknout taková opatření, která považujeme za vhodná k řešení tohoto porušení, včetně dočasného nebo trvalého pozastavení vašeho přístupu na webovou stránku a kontaktování vašeho poskytovatele internetových služeb požádat, aby vám zablokoval přístup na webovou stránku a/nebo zahájil proti vám právní kroky.

15. Odškodnění

Souhlasíte s tím, že nás odškodníte, budete bránit a chránit nás před všemi nároky, závazky, škodami, ztrátami a výdaji souvisejícími s vaším porušením těchto podmínek a platných zákonů, včetně práv duševního vlastnictví a práv na soukromí. Bezodkladně nám uhradíte naše škody, ztráty, náklady a výdaje související s takovými nároky nebo z nich vyplývající.

16. Vzdání se práva

Neuplatnění některého z ustanovení uvedených v těchto Podmínkách a jakékoli Smlouvě nebo neuplatnění jakékoli možnosti ukončení nebude vykládáno jako zřeknutí se takových ustanovení a nebude to mít vliv na platnost těchto Podmínek nebo jakýchkoli Smlouva nebo jakákoli její část nebo právo poté vymáhat každé a každé ustanovení.

17. Jazyk

Tyto podmínky budou vykládány a vykládány výhradně v češtině. Veškerá oznámení a korespondence budou psány výhradně v tomto jazyce.

18. Souhlas

Tyto podmínky spolu s naším prohlášením o ochraně osobních údajů a zásadami používání souborů cookie tvoří úplnou dohodu mezi vámi a společností CoreIT s.r.o. v souvislosti s vaším používáním tohoto webu.

19. Aktualizace těchto podmínek

Tyto Podmínky můžeme čas od času aktualizovat. Je vaší povinností pravidelně kontrolovat změny nebo aktualizace těchto Smluvních podmínek. Datum uvedené na začátku těchto podmínek je posledním datem revize. Změny těchto podmínek vstoupí v platnost po zveřejnění těchto změn na této webové stránce. Vaše další používání této webové stránky po zveřejnění změn nebo aktualizací bude považováno za oznámení, že souhlasíte s dodržováním těchto podmínek a budete jimi vázáni.

20. Volba práva a jurisdikce

Tyto Podmínky se řídí zákony České republiky. Veškeré spory týkající se těchto Podmínek budou podléhat jurisdikci soudů České republiky. Pokud bude některá část nebo ustanovení těchto podmínek shledána soudem nebo jiným orgánem jako neplatná a/nebo nevymahatelná podle platných právních předpisů, bude taková část nebo ustanovení upravena, vymazána a/nebo vymáhána v maximálním přípustném rozsahu tak, aby uvést v platnost záměr těchto podmínek. Ostatní ustanovení nebudou dotčena.

21. Kontaktní informace

Tyto webové stránky vlastní a provozuje společnost CoreIT s.r.o.. V souvislosti s těmito podmínkami nás můžete kontaktovat písemně nebo e-mailem na následující adresu: info@coreit.cz
Brožíkova 284/8
Beroun-Závodí, 266 01 Beroun